පළකල දිනය : Sat, May 28th, 2016

වැල්ලවත්තේ මුහුදු තීරයේ පෙම්සුව විදින්නන් දෙස බලා සිටිනා තවත් පිරිසක්

beach loversවැල්ලවත්ත මුහුදු තීරයේ පේ‍රේමයෙන් වෙලී සිටින පෙම්වතුන් නොදත් රහසක් හෙලිව තිබේ. ඒනම් මෙම ප්‍රදේශයට පැමිනෙන පෙම්වතුන් අාදරයෙන් වෙලී සිටිනා අවස්ථා වෙනත් පිරිසක් බලා සිටීමයි. මෙම වැටකෙයියා පදුරු තුලට අැතුලුව සිිපගන්නා හා වෙනතු ක්‍රියාකාරකම් බැලීමට මෙම විකෘති අාශාවන් සහිත පුද්ගලයන් පෙලඹ තිබේ.

ඹවුන් මෙම ස්ථාන වල කුඩා වීඩියෝ කැමරා සවිකිරීම.ජංගම දුරකථන වලින් වීඩියෝ කිරීම හා දුරදක්න මගින් මෙම පෙම්වතුන් පෙම් කරනා අවස්ථා නරඹා ඹවුන්ගේ අාශාවන් සංතර්පනය කරගනී.

ඒමෙන්ම මෙම පෙම්වතුන්ගෙන් වටිනා භාණ්ඩ සොරාගැනීම හා බියගන්වා විවිධ අාහාර පාන විකිණීම මෙන්ම කප්පම් මුදල් ගැනීමද සිදුවේ.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button