පළකල දිනය : Wed, Jun 15th, 2016

ජස්ටින් බීබර් ගුටි කයි

justin biber ජස්ටින් බීබර් (justin biber) යනු තරුණියන් අතර ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පිය‍ෙකුව්‍ෙ.පසුගිය දිනක ජස්ටින් බීබර් හා ලැම‍ොන්ට් රිච්මන්ඩ් (lamont richmond) අතර ආරවුලක් හටගත්ත‍ේය.එහිදී lamont richmond හා ඇතිවන වචන හුවමාරුවකින් අනතුරුව justin biber හට බිම ප‍ෙරලාග‍ෙන පහරදී ඇත.විද‍ෙස් මාධ්‍යය ප්‍රකාශ කරන්න‍ේ වචන හුවමාරුව්‍ෙ දී අසභ්‍යය වචන  වලින් ජස්ටින් බැනවැදීම නිසා ම‍ෙම ගැටුම හටග‍ෙන ඇත.එහි වීඩිය‍ෝව පහත දැක්ව්‍ෙ.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button