පළකල දිනය : Tue, Jul 19th, 2016

නානාකාමරය තුළ ගත්තු නිරුවත් Selfie නිසා වුන කරදරයක්

Selfie New Tamil Short Film 2016Selfie ඡායාරූප ගැනිල්ල කරන්න සුදුසු තැන් තියෙනවා. ඒත් සමහරක් සුදුසු නැති විදිහට Selfie ඡායාරූප ගත යුතු නැති තැන්වලත් ඡායාරූප ගැනීම නිසා තමන්ගේ ජීවිතයෙන් පවා වන්දි ගෙවූ කතා ඕනෑ තරම් තියෙනවා.

මේ කියන්න යන්නෙත් තරුණියකට තමන්ගේ නානාකාමරය තුළ ගත්තු නිරුවත් Selfie ඡායාරූපයක් නිසා වෙච්චි දෙයක් ගැනයි.

 

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button