පළකල දිනය : Sun, Aug 14th, 2016

වොල්ගා හර්ෂණගේ Homecoming shoot එකක්

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Filming & Photography – Event Media
Contact – +94 727 48 65 48 | +94 112 79 65 74
Bridal Dressing – Darshana Perera (The Bridal Salon) Contact – +94 773 45 42 38
Bridal Outfit – Buddhi Peramuna
Jewelry – Olive Fine
Saree – Sarita
Groom Outfits – Wills Design (Pvt) Ltd

  • 8.9K
    Shares

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button