පළකල දිනය : Sun, Aug 14th, 2016

වොල්ගා හර්ෂණගේ Homecoming shoot එකක්

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Filming & Photography – Event Media
Contact – +94 727 48 65 48 | +94 112 79 65 74
Bridal Dressing – Darshana Perera (The Bridal Salon) Contact – +94 773 45 42 38
Bridal Outfit – Buddhi Peramuna
Jewelry – Olive Fine
Saree – Sarita
Groom Outfits – Wills Design (Pvt) Ltd

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Displaying Comment 1
Have Your Say
  1. rashi says:

    Lassanama lassanai.aluth deyak…_Wish you all the best….

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button