පළකල දිනය : Fri, Sep 16th, 2016

මිනිස්සුන්ගේන් වෑරදී අපටපට්ටමේ හසන්ත වදින්න කියපු සුපිරි විඩියෝව

ggffඅම්මාව රැප් කරපූ හැටියට ඉතිපිසෝ ගාථාවත් මෙහේම ගියොත් රැප් කරයි අහලම බලන්න කියන එක කියනවා අයේ කුඩුවෙන්නම

 

 

 

 

 

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button