පළකල දිනය : Thu, Oct 6th, 2016

ලංකාව්‍ෙ ප්‍රථම නිල් චිත්‍රපටය‍ේ රඟපෑ නිළිය “ශාම්” (ජායා)

පසුගිය දිනවල බ‍ොහ‍ෝදෙනාග‍ේ කථාබහට ලක්වූ “ත‍ොල් ප‍ෙති අතරින්” නමැති නිල් චිත්‍රපටය රූගතකල අධ්‍යයක්ෂකවරයා හා නළු නිළියන් නීතිය‍ේ රුහැනට හසුවිය. ම‍ෙහි ඇතුලත් නිරුවත් නිල් දර්ශණ ව්‍ෙයන්ග‍ොඩ ප්‍රද‍ේශය‍ේදී නිවසක් කුලියට ග‍ෙන ම‍ොවුන් රූගත කර ඇත.

ම‍ෙහි ප්‍රධාන චරිතය රගමින් නිරැවත් දර්ශණවලට දායකව සිටින ප්‍රකට නිරූපිකාවක් වන අතර ඇය රූපවාහිනී ට‍ෙලිනාට්‍යය කිහිපයකද චරිත වලට රංගනය‍ෙන් දායකව ඇත.

20161006_124908

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button