පළකල දිනය : Thu, Oct 6th, 2016

ශක්තිමත්ම දත්පෙළට හිමි ගිනස් වාර්ථාව ලංකාවට

guinness-world-recordලංකාව්‍ෙ පුද්ගලය‍ෙක් නව ගිනස් වාර්ථාවක් තබා ඇත. ඔහු නමින් ජනක කාංචන මුදන්නායක ව්‍ෙ. ඔහු ම‍ෙම වාර්ථාව තැබුව්‍ෙ අඩි 4ක් දිගින් යුතු මිලිමීටර 12 ග්‍රෑම් 900ක් බරැති යකඩ කම්බි කූරු 12ක් දත් භාවිතය‍ෙන් නැවීම‍ෙනි.

ම‍ෙම නව වාර්ථාව අද (6) ක‍ොළඔදී තැබීය. ඒ අනුව ම‍ොහුට ල‍ොව ශක්තිමත්ම දත්ප‍ෙළ හිමි ගිනස් වාර්ථාව හිමිව්‍ෙ. ජනක යනු වරාය අධිකාරිය‍ේ ස‍ේවකය‍ෙකුව්‍ෙ. ඔහු හගුරන්ක‍ෙත ප්‍රද‍ේශය‍ේ පදිංචිකරුව‍ෙකි. අද ඔහුග‍ේ ම‍ෙම වාර්ථාව තබනා අවස්ථාව බැලීමට ම‍ොදර වරාය මහප‍ොළ පුහුණු පරිශ්‍රයට ගිනස් වාර්ථා පිළිබද නිලධාරීන් පිැරිස හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ද ඇමතිවරුන් හා විශාල පිරිසක් පැමිණ තිබුනි.

මීට ඉහතදී ම‍ෙම වාර්ථාවට හිමිකම් කීව්‍ෙ රුසියානු ජාතික ඇල‍ෙක්සැන්ඩර් මුර‍ොම්ස්කි ව්‍ෙ. නව වාර්ථාව අනුව ශක්තිමත්ම දත්ප‍ෙළ හිමි වාර්ථාව රුසියාවට අහිමිව ලංකාවට හිමිව්‍ෙ.

(Video Courtesy Derana)

guinness-world-record-1

 

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button