පළකල දිනය : Sun, Oct 9th, 2016

“න‍ෝමා” මරණයට අභිය‍ෝගකළ මිත්තනිය

පුද්ගලය‍ෙකුට මාරාන්තික ර‍ෝගයක් සෑදුනු විට ඔහු බ‍ොහ‍ෝ විට එම පුද්ගලයා මානසිකව වැටී ජීවිතය‍ේ පරාජය භාරගනී, ඇතැමුන් සියදිවි නසාගැනීමට පවා උත්සහ කරයි. න‍ෝමා බවර්ශ්මිද් (norma bauerschmidt) යනු සිය ජීවිතය අවසන් වන බව දැන දැන සතුටින් ජීවතය ග‍ෙවූ කාන්තාවකි. වයස 90ක් වූ ඇයට මාරාන්තික පිළිකාවක් වැලද ඇති බවට ව‍ෛද්‍යය වරුන් නියගමනය කල පසු ඔවුන් ඒ සදහා නියම කල‍ේ පිළිකාව සදහා කරනා chemotherapy නම් අසාර්ථක ව්‍ෙදනාකාරී ව‍ෛද්‍යය ප්‍රතිකාර ක්‍රමයයි.

නමුත් ඇය ප්‍රතිකාර ලබාගැනීම ප්‍රතික්ෂ‍ේප කර ඒ ව‍ෙනුවට ත‍ෝරා ගත්ත‍ේ ව‍ෙනත් මාර්ගයකි. එනම් ර‍ෝහලක ඇදක් මත මරණය පැමින‍ෙනා ත‍ෙක් බලා සිටිනවාට වඩා ම‍ෙත‍ෙක් ජීවිතය‍ේ විදීමට න‍ොහැකිවූ අත්දැකීම් ලැබීමට ම‍ෝටර් රථ සවාරියක් ඇරඔීමයි. ඇයග‍ේ ම‍ෙම තීරණයත් සමග අන්තර්ජාලය තුල තරුවක් බවට පත්විය.  “Driving Miss Norma” නමින් පවත්වාග‍ෙන ගිය ඇයග‍ේ ෆ‍ේස්බුක් පිටුව්‍ෙ සියළුම සංචාර විස්තර ඇතුලත් කිරීම ඇග‍ේ පුරුද්දක් වී තිබින එම පිටුව්‍ෙ සාමාජිකයන් හාරලක්ෂ අසූ දහසකට වැඩි සාමාජික සංඛ්‍යාවක් (488,971) සිටියි.

ඇයග‍ේ ම‍ෙම ජීවිතය‍ේ අවසන් ගමන සදහා උදව් කරන්න‍ේ ඇග‍ේ පුතු වන ටිම් හා ඔහුග‍ේ බිරිද වන රැම් ව‍ෙයි. වසරක් පුරා සංචාරය‍ේ නියුතුව සිටි ඇය පසුගිය සතිය‍ේ ජීවිතය‍ෙන් සමුගත්ත‍ේ බ‍ොහ‍ෝ පිරිස් දුකට පත්කරමිනි. ඇයග‍ේ ම‍ෙම තීරණය ගැනීම‍ෙන් පසු ටිම්ග‍ේ කැරවන් රථය කිල‍ෝ මීටර විසිදහසකටත් වැඩිව්‍ෙ ම‍ෙම ගමන‍ේ ඔවුන් ප්‍රාන්ත 34ක් තුල ගමන් කර තිබ්‍ෙ. 2015 වසර‍ේ ජූලි මස ඇරඔි ම‍ෙම ගමන 2016 සැප්තැම්බර් මස 30වනදින අවසන් විය. ඇයග‍ේ රසිකයන් ක‍ෙතරම් ඇයට ඇලුම් කිරීමට ගත්ත‍ේදැයි පැවසූව‍ොත් ඔවුන්ග‍ේ ප‍ෞද්ගලික උත්සව සතුටු සාමිච්චි තරග හා රාත්‍රී භ‍ෝජනයන් සදහාද ඇයට ඇරයුම් ලැබිනි.

ඇය ම්‍ෙ සංචාරයන්හිදී දකුණු කැර‍ොලිනාව මැසවුට් හා ව‍ොශින්ටන් යන ප්‍රාන්තයන්හි පිහිටි අලංකාර කදු හ‍ෙල් තරණය කරමින් ජා‍ේර්ජියාව්‍ෙ තිබූ රන් ආකර හා උමංද ශාන්ත පැට්‍ර්ක් දින හිල්ටන් හ‍ෙඩ් දූපත‍ේ පැවති පාගමනකටද එක්විය එම‍ෙන්ම ඇය ෆ්ල‍ොරිඩිව හරහා බැලුනයක් මගින් ගමන් කර තිබ්‍ෙ. ඇයග‍ේ ල‍ේලිය බ‍ොහ‍ෝ ල‍ේලියන්ට විශාල ආදර්ශයක් වන්න‍ේය ඒ කිමද යත් වර්ථමානය‍ේ සිය මව හ‍ෝ පියා වයසට ගිය පසු අතහැර දමනා සමාජයක ම‍ෙල‍ෙස ඇයග‍ේ අවසානය දක්වා එම සියලු අවස්ථා වල ඇය සමග එකට සිටීම මගිනි.

ඇයග‍ේ ල‍ේලිය පවසන්න‍ේ න‍ෝමා මහත්මිය ලද ද‍ෙයින් සතුටු වන නිහතමානී චරිතයක් බවයි. “න‍ෝමාට ජීවිතය‍ේ වාදගත්කම හා සියල්ල පිළිබද යථාර්තය වැටහී තිබින එහ‍ෙයින් ග‍ෙවනා ජීවිතය‍ේ වැදගත් වන්න‍ේ කුමක්දැයි ඇයට පැහැදිලි අදහසක් විය, ඇය සිය ජීවිතය‍ේ අවසන් වසර ඉතා සතුටින් ගතකළා ඇය අවධානයට ලක්න‍ොවුන සරළ කාන්තාවකි ම්‍ෙ කථාව්‍ෙ තිය‍ෙන ලස්සනත් එයයි ඇය ඇය ල‍ෙසින්ම ජීවත් වුනා” යයි ඇයග‍ේ ල‍ේලිය පැවසීය

norma bauerschmidt

norma bauerschmidt

norma bauerschmidt

norma bauerschmidt

norma bauerschmidt

norma bauerschmidt

norma bauerschmidt

norma bauerschmidt

norma bauerschmidt

norma bauerschmidt

norma bauerschmidt

norma bauerschmidt

norma bauerschmidt

norma bauerschmidt

norma bauerschmidt

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button