පළකල දිනය : Fri, Nov 4th, 2016

මද්‍යසාර පරිභ‍ෝජනය වැඩිම රටවල් නම්කරයි

liquorනවතම සංගනනයකින් රට රටවල් වල ජනගහනයට සාප‍ේක්ෂව මද්‍යසාර පරිභ‍ෝජනය කරනා ප්‍රමාණ පිළිබද සංගණනයක් කර තිබ්‍ෙ.

ල‍ෝක ස‍ෞඛ්‍යය සංවිධානය මගින් සිදුකර ඇති ම‍ෙම අධ්‍යයනයට අනුව එක් එක් රටවල භාවිතවන මද්‍යසාර ප්‍රමාණ වාර්ශිකව එම රට්‍ෙ ජනගහනය මගින් බ‍ෙදීම‍ෙන් ම‍ෙම සංගණනය කර තිබ්‍ෙ. ම්‍ෙ අනුව දැනට ල‍ොව වැඩිය‍ෙන්ම මද්‍යසාර භාවිතා වන රට ල‍ෙස බ‍ෙලරුසියාව නම්කර තිබ්‍ෙ.බ‍ෙලරුසියානු පුද්ගලය‍ෙක් වාර්ශිකව මද්‍යසාර ලීටර 17 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්නා බව ම‍ෙමගින් ගනනය කර තිබ්‍ෙ.

සංගණනය අනුව ද‍ෙවන ස්ථානට පත්ව තිබ‍ෙන්න‍ේ පුද්ගල වාර්ෂික මද්‍යසාර පරිභ‍ෝජනය ලීටර 12 කට අධික වන ලිතුව්‍ෙනියාවයි. ම‍ෙම සංගනනයට රටවල් 190ක් භාවිතා කර තිබ්‍ෙ. එම ල‍ේඛණයට අනුව ලංකාව 130 වන ස්ථානය‍ේ පසුවන බව පැවස‍ේ. ක‍ෙස්මුත් ම‍ෙම සංගණනය‍ේ සම්පූර්ණ ල‍ේඛනය ම‍ෙත‍ෙක් ප්‍රසිද්ධියට පත්කර න‍ොමැති.

1. Belarus (17.32 ලීටර)
2. Lithuania (12.65 ලීටර)
3. Czech Republic (12.43 ලීටර)
4. Croatia (12.18 ලීටර)
5. Austria (12.04 ලීටර)
6. Portugal (11.92 ලීටර)
7. France (11.8 ලීටර)
8. Ireland (11.72 ලීටර)
9. Estonia (11.6 ලීටර)
10. Hungary (11.5 ලීටර)
11. Luxembourg (11.4 ලීටර)
12. Germany (11.2 ලීටර)
13. Russian Federation (11.05 ලීටර)
14. Equatorial Guinea (10.99 ලීටර)
15. Poland (10.92 ලීටර)

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button