පළකල දිනය : Tue, Dec 6th, 2016

තරුණයණ් සටන ජය ගනී Adam’s Peak ශ්‍රී පාදය වෙයි


ජනසමාජය තුල ආන්දෝලනාත්ම වටපිටාවක් නිර්මාණය කළ “Adam’s Peak“ යන්නද ශ්‍රීපාදය ලෙස නම්කොට තිබීම ලාංකීයන්ගේ ජයග්‍ර‍ණයක්.

“Adam’s Peak“ ශ්‍රී පාදය කරගැනීම සඳහා ගූගල් ආයතනය දැනුවත් කළයුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් අප විසින්ද ජනතාව දැනුවත් කළේය.

සහය වුන ඔබ සෑමට ස්තුතීයිgoogle-map-adams-peak-srilanka google-map-adams-peak-srilanka-2

Comments පලකිරීමට පහතට යන්නLeave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

අලුත්ම Comments


Back to Top Button
error: Content is protected !!

Send this to friend