පළකල දිනය : Tue, Dec 6th, 2016

තරුණයණ් සටන ජය ගනී Adam’s Peak ශ්‍රී පාදය වෙයි

ජනසමාජය තුල ආන්දෝලනාත්ම වටපිටාවක් නිර්මාණය කළ “Adam’s Peak“ යන්නද ශ්‍රීපාදය ලෙස නම්කොට තිබීම ලාංකීයන්ගේ ජයග්‍ර‍ණයක්.

“Adam’s Peak“ ශ්‍රී පාදය කරගැනීම සඳහා ගූගල් ආයතනය දැනුවත් කළයුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් අප විසින්ද ජනතාව දැනුවත් කළේය.

සහය වුන ඔබ සෑමට ස්තුතීයිgoogle-map-adams-peak-srilanka google-map-adams-peak-srilanka-2

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button