පළකල දිනය : Sat, Jul 1st, 2017

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර පදිංචිය සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍යද..?

ඔස්ට්‍රේලියාවේ නිපුණතා රැකියා ලයිස්තුවේ සඳහන් ඇතැම් රැකියා සඳහා වූ කෝටාව මේ වන විටත් සම්පූර්ණ වී ඇති අතර එය මීළඟ ආරාධනා වටයේදී (invitation round) නැවත විවෘත වනු ඇත.

ඔබ ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ උසස් අධ්‍යාපනය හදාරා ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර පදිංචිය සඳහා අයදුම් කිරීමට අපේක්ෂා කරනවානම් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ඔස්ට්‍රේලියාවේ ආගමන කටයුතු සහ දේශ සීමා ආරක්ෂණ දෙපර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද occupation ceiling list හෙවත් “රැකියා සීමා ලැයිස්තුව” පිළිබඳ දැන සිටිය යුතුය.

මෙය සෑම විටම යාවත් කාලීන වන අතර අදාළ මුල්‍ය වර්ෂය (ජූලි 01 සිට ඊළඟ වසරේ ජුනි 30 දක්වා) සඳහාවූ නිපුණතා රැකියා ලයිස්තුවේ සඳහන් එක් එක් රැකියා අංශය සඳහා තවත් කොපමණ සංඛ්‍යාවක පුරප්පාඩු තිබෙනවාද යන්න එමගින් ප්‍රදර්ශනය කරයි.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ නිපුණතා රැකියා ලයිස්තුවේ සඳහන් ඇතැම් රැකියා සඳහා වූ කෝටාව මේ වන විටත් සම්පූර්ණ වී ඇති අතර එය මීළඟ ආරාධනා වටයේදී (invitation round) නැවත විවෘත වනු ඇත.

Occupation ceiling list හෙවත් “රැකියා සීමා ලැයිස්තුව” යනු කුමක්ද?

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර පදිංචිය සඳහා අයදුම් කිරීමට SkillSelect ක්‍රියාවලිය හරහා සෑම වසරකම නිකුත් කරනු ලබන ආරාධනා පත්‍ර සංඛ්‍යාවෙහි සීමාව Occupation ceiling list හෙවත් “රැකියා සීමා ලැයිස්තුව” ලෙස හැඳින්වේ.

මෙම “රැකියා සීමා ලැයිස්තුව” පහත සඳහන් වීසා වර්ග සඳහා අදාළ වේ.

  • Skilled independent visas (189)
  • Skilled regional sponsored visas (489)
  • Skilled or business state or territory sponsored visas.

ඔබගේ රැකියාවට අදාළ කෝටාව පිරී ගිය පසුව එම වසර වෙනුවෙන් ඉහත වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමට ඔබට ආරාධනාවක් නොලැබෙනු ඇත.

ආරාධනාවක් යනු කුමක්ද?

ඔස්ට්‍රේලියාවේ නිපුණතා සංක්‍රමණ වැඩසටහන හෙවත් “skilled migration program” යටතේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර පදිංචිය වෙනුවෙන් අදාළ වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමට ඔස්ට්‍රේලියානු ආගමන කටයුතු සහ දේශ සීමා ආරක්ෂණ දෙපර්තමේන්තුව විසින් ලබා දෙන අවසරය, ආරාධනාවක් ලෙස හැඳින්වේ.

මෙම ආරාධනා නිකුත් කරනු ලබන්නේ SkillSelect ක්‍රියාවලිය හෙවත් ඔස්ට්‍රේලියාවේ online expression of interest පද්ධතිය හරහා පමණි.

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මෙම “රැකියා සීමා ලැයිස්තුව” ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ කවර කාලවලද?
ඔස්ට්‍රේලියාවේ මුල්‍ය වර්ෂයකදී ම සිදු කරනු ලබන සෑම ආරාධනා පත්‍ර නිකුත් කිරීමේ වටයකදීම මෙම “රැකියා සීමා ලැයිස්තුව” ඔස්ට්‍රේලියානු ආගමන කටයුතු සහ දේශ සීමා ආරක්ෂණ දෙපර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

රැකියා සීමා ලැයිස්තුවෙහි වත්මන් තත්ත්වය.
ඔස්ට්‍රේලියානු ආගමන කටයුතු සහ දේශ සීමා ආරක්ෂණ දෙපර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියට අනුව (28/06/2017) වන විට ඔස්ට්‍රේලියාවේ නිපුණතා රැකියා ලැයිස්තුවෙහි සඳහන් රැකියා වලට අදාළ පුරප්පාඩු (කෝටාවන්) රැගත් වත්මන් රැකියා සීමා ලැයිස්තුව හෙවත් The current occupation ceiling list පහත පරිදි වේ.

ඕස්ට්‍රේලියා යන සිහිනය සැබෑකරගන්න වෙරදරණ මිතුරන්ටත් දැනගන්න හැකිපමණ මෙම ලිපිය share කරන්න.

ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මෙම ලිපිය,

Want to apply for permanent residency in Australia? Here is the latest occupation ceiling list.

If you wish to apply for permanent residency in Australia, you should know about the occupation ceiling list which is published by Department of Immigration and Border Protection of Australia for each financial year (01 July to 30 June) .

It’s better to check the list before you apply for your permanent residency since some occupations are already filled up at the moment and will be available on next invitation round.

What is an occupation ceiling?

An occupation ceiling is a limit on the number of invitations that can be issued through Skill Select each year.

In Australia, an occupation ceiling is applied to following visa:

  • Skilled independent visas (189)
  • Skilled regional sponsored visas (489)
  • Skilled or business state or territory sponsored visas.

You will not be invited to apply for one of these visas if your occupation has reached its ceiling.

What is an invitation?

An invitation is permission from the Department of Immigration and Border Protection of Australia that allows migrants to apply for a visa under the skilled migration program for Australia.

Invitations are only issued through Skill Select, which is Australia’s online expression of interest system.

When are the Occupation ceilings posted online?

The Occupation ceilings report and the invitation round reports are posted on the Skill Select webpage after each invitation round.

Current Situation

According to the official web site of Department of Immigration and Border Protection of Australia, the current occupation ceilings for the 2016-2017 programme year for each occupation on the list of eligible skilled occupations by four-digit ANZSCO code unit group, and the number of invitations that will be issued in this programme year as follows.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button