පළකල දිනය : Mon, Jan 1st, 2018

අද සිට පාස්පෝර්ට් නීති වෙනස් වෙලා ! පිටරට ඉන්න අයට වැදගත්ම නිවේදනයක්.

ශ්‍රී ලංකා රජයේ නව නීති රීති අනුව වර්ෂ 2018 ජනවාරි මස 01 දින සිට තානාපති කාර්යාලය සහ කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාල හරහා නව ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගන්නා වයස අවුරුදු 16 – 60 අතර වන සෑම පුද්ගලයෙකුම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන පළමු අවස්ථාවේදීම ඔවුන්ගේ ජෛවමිතික දත්ත(ඇගිලි සළකුණු) බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ එහි ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයකට (මහනුවර, මාතර, වව්නියාව, කුරුණෑගල) ලබාදීම අනිවාර්ය වේ.

එසේ නොකරන පුද්ගලයන්ට රටින් බැහැරව යාමට නොහැකිවනු ඇත.

පිටරට ඉන්න ඔබේ මිතුරු මිතුරියන්ටත් දැනගන්න මේ වැදගත් නිවේදනය Share කරන්න.

The Controller of Immigration and Emigration also said all planned changes have already been approved by the Cabinet.

The relevant information is mentioned on the website of Immigration and Emigration.

The digital photograph should be submitted through one of our authorized photo studios located island-wide or at the Department head office or at regional offices. Printed photographs will no longer be accepted.

Fingerprints will be collected at the Department head office or regional offices and applicant should be present in person.

IMPORTANT INFORMATION:

All passport applicants irrespective of age should use passport Application Form K 35A (Instructions)

All passport applicants including children should provide digital photograph through Authorized photo studio

Fingerprints will be collected from all applicants above 16 years at the head office and three regional offices in Sri Lanka

Applicants submitting passport applications through Sri Lanka Diplomatic Missions overseas could do so without providing fingerprints and a digital photograph.

Inclusion of children in parents passport will NO longer be allowed and children will be issued separate passports

No Emergency Certificate (EC) shall be issued for applicants below 60 years

HOW TO SUBMIT A DIGITAL PHOTOGRAPH TO THE DEPARTMENT

Visit an Authorized photo studio of your choice to obtain a digital photograph

The studio will send your photograph online to our computer system and will issue a Studio Acknowledgement Note to you.

No printed photographs are required for passport application.

Studio acknowledgment note must be presented with your application and other supporting documents to the Department.

More information: Hotline 1962 or telephone numbers 011 532 9200 / 001 532 9175

Am I eligible for a Sri Lankan Passport ?

You can obtain a Sri Lankan Passport if you are – A Sri Lankan Citizen by descent or by registration.

Getting passport urgently

If you need your passport for urgent traveling you can apply for one-day service. This service is only available at Immigration & Emigration Department Head office. see Issue of passport

Validity Period of a Passport

Currently issuing N series passports are valid 10 years unless otherwise specified. The validity period of passports for minors below 16 years of age is 03 years. Emergency Certificates are valid two (02) years but can be extended for further two years.

What is the Working Hours?

We accept normal Processing Applications – from 8.30 am to 1.30 pm.

Urgent Basis Applications – from 8.30 a.m. to 1.30 p.m. On weekdays only.

The office closes on weekends and Public Holidays.

How do I apply for a passport?

You can submit all passport applications to the Passport Division (Level 01 – Specified Countries/Level 02 – All Countries) of the Department of Immigration & Emigration located at “Suhurupaya”, Battaramulla.

What are the types of passports?

A Passport valid for all countries

Ordinary Passport

Diplomatic passport

Official passport

A passport valid for Specified Countries in the South Asian and Middle East Countries

Emergency Certificates for Buddhist Pilgrims travel India and Nepal

ICOM & NMRP for urgent one-way travel document issued by Sri Lankan Overseas Missions

  • 25.6K
    Shares

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button