පළකල දිනය : Wed, Jan 9th, 2019

මේ මාසයේ සිට රජයේ සේවක වැටුප වෑඩි වෙන්නේ මෙහෙමයි

රජයේ සේවකයින්ගේ මූලික වැටුප මේ මාසයේ සිට රුපියල් 2500ත් 10,000ත් අතර මුදලකින් ඉහළ දැමෙන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.රාජ්‍ය සේවයේ පහළම සේවකයාගේ මූලික වැටුප මේ මාසයේ සිට රුපියල් 2500කින් ඉහළ යන අතර ඉහළම නිලධාරියාගේ වැටුප රුපියල් 10,000න් වැඩි වන බවද එම අමාත්‍යාංශය පවසයි.

රජය 2015 වසරේදී රාජ්‍ය සේවකයින්ට රුපියල් 10,000ක දීමනාවක් ලබා දුන් අතර එම දීමනාව 2016 වසරේ සිට 2020 වසර දක්වා කාලය තුළ මූලික වැටුපට ගැලපීමටද තීරණය කළේය.ඒ අනුව එහි පියවරක් ලෙස රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ මූලික වැටුප 2019 වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට රුපියල් 2500 – 10,000ක් අතර ප්‍රමාණයකින් වැඩිවීමට නියමිතව තිබිණ.

රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ මූලික වැටුප ඉහළ නැංවීමේ අවසන් පියවර 2020 වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිදු කෙරෙන අතර එම වසරේදී ද ඔවුන්ගේ මූලික වැටුප රුපියල් තවත් 2500 – 10,000 අතර ප්‍රමාණයක් වැඩි කෙරෙන බවද මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

approval of the Cabinet of Ministers has been granted to the Appropriation Bill – 2019, submitted by the Finance and Media Minister Mangala Samaraweera.Accordingly, this year’s state expenditure will be Rs 4,470 billion and the budget deficit will be 4.8 % of the GDP. The State revenue which was 11.5 % of the GDP in the year 2014 was gradually increased after the present government came in to power in 2015 and, it is expected to be increased to 15% of the GDP this year, the Ministry of Finance and Mass Media said.

The statement said that this year’s National Budget is prepared under the Medium Term Fiscal Framework (MTFF) by adopting the performance based budgeting approach with the aim of strengthening the on-going fiscal consolidation programs.The government is also aiming to achieve the target of increasing the State revenue to 17 % and limiting the recurrent expenditure to 15 percent of the GDP in the year 2021, it said.Rs.2, 200 billion has been allocated for debt servicing in 2019. This is the highest; a government in the history of this country is compelled to bear for debt servicing, the ministry said. The recurrent expenditure includes Rs 1,425 billion while the Capital expenditure will cost Rs 838 billion.The Appropriation Bill will be presented in the Parliament on February 5th and the Budget proposal will be presented by the Minister MangalaSamaraweera on 5th March, 2019.

  • 4K
    Shares

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button