පළකල දිනය : Tue, Mar 5th, 2019

පොඩ් කාර් හීන දකින්න එකත් අහවරයි අය වැයෙන් වාහන මිල ඉහළට

මෝටර් රථ වාහන සඳහා අයකරනු ලබන බදු තවදුරටත් ඉහළ නැංවීමට මෙවර අයවැය 2019 තුළින් යෝජනා වී තිබේ. අදාළ අයවැය යෝජනාවෙහි මෙසේ සඳහන් වේ.

“මෝටර් රථ වාහන සඳහා වන නිෂ්පාදන බදු සහ සුඛෝපභෝගී වාහන ආනයන බදු 2019 මාර්තු 06 දා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සංශෝධනය කරනවා. එසේ වුදව කුඩා එන්ජින් ධාරිතාවන් සහිත මෝටර් වාහන සඳහා මෙම සංශෝධනය මගින් ඉතා අවම බලපෑමක් සිදුවේ. මෙයට අතිරේක වශයෙන් වාහන ආනයනය සඳහා පනවා ඇති සියයට 200 ක ආන්තික මුදල් තැන්පතු නුදුරු අනාගතයේ දී ඉවත් කරනු ඇත.“

ඒ වාහන මිල ගණන පහත පරිදි සංශෝධනය වනු ඇත….

පෙට්‍රල් වාහන
සිලින්ඩර ධාරිතාව 800 ට අඩු පෙට්‍රල් වාහන සඳහා නිෂ්පාදන බද්ද රු. 150,000 කින් හා සිලින්ඩර ධාරිතාව 1000 ට අඩු පෙට්‍රල් වාහන සඳහා නිෂ්පාදන බද්ද රු. 175,000 කින්ද, සිලින්ඩර ධාරිතාව 1300 ට අඩු පෙට්‍රල් වාහන සඳහා නිෂ්පාදන බද්ද රු. 500,000 කින් ද වැඩි කෙරේ.

හයිබ්‍රිඩ් වාහන
සිලින්ඩර ධාරිතාව 800 ට අඩු දෙමුහුන් වාහන මත නිෂ්පාදන බද්ද රු. 250,000 කින් හා සිලින්ඩර ධාරිතාව 1500 ට අඩු දෙමුහුන් පෙට්‍රල් වාහන මත නිෂ්පාදන බද්ද රු. 500,000 කින්වැඩි කෙරේ.

විදුලි වාහන
කි.වො. 70 මෝටර් වාහන මත නිෂ්පාදන බද්ද රු. 175,000 අඩු කෙර්.

ත්‍රීරෝද රථ
සිලින්ඩර ධාරිතාව 200 ක් වන ත්‍රීරෝද රථ මක නිෂ්පාදන බද්ද රු. 60,000 වැඩි කරේ.

Several taxes including the import tax, excise tax, and the carbon tax have been revised under the Budget Proposal for the year 2019 presented to the Parliament by Finance Minister Mangala Samaraweera.Accordingly, the import tax on petrol vehicles under 800 cc has been increased by Rs 150,000 while petrol vehicles under 1000 cc have been by Rs 175,000 cc. The import tax on petrol vehicles under 1300 cc has been proposed to be increased by Rs 500,000.The import tax on hybrid petrol vehicles too has been increased under the proposed budget. The tax on hybrid petrol vehicles under 800 cc has been increased by Rs 250,000 while the hybrid petrol vehicles under 1500 cc by Rs 500,000.However, the import tax on electric motor vehicles of 70 kilowatts has been decreased by Rs 175,000.The import tax on three-wheelers of 200 cc has been increased by Rs 60,000.Meanwhile, price revision of special number plates for motor vehicles issued by the Department of Motor Traffic has been proposed under the budget and will be effective from 1st June 2019.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button