පළකල දිනය : Fri, Nov 22nd, 2019

නව කැබිනට් මණ්ඩළයේ සාමාජිකයන් මෙන්න

නව කැබිනට් මණ්ඩළයේ සාමාජිකයන් මෙලෙසය

මහින්ද රාජපක්ෂ – මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති,නාගරික සංවර්ධන ජලාපවාහන හා නිවාස පහදුසකම් සහ බුද්ධ සාසන අමාත්‍ය

නිමල් සිරිපාල – අධිකරණ මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය

ආරුමුගන් තෝණ්ඩමන් – ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීමේ හා වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය

දිනේෂ් ගුණවර්ධන – කම්කරු හා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය

ඩග්ලස් දේවානන්ද – ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන

පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි – කාන්තා හා ළමා කටයුතු සමාජ ආරක්ෂණ හා සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය

බන්දුල ගුණවර්ධන – තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ, උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍ය

ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් – රාජ්‍ය පරිපාල ස්වදේශ කටයුතු / පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය

චමල් රාජපක්ෂ – මහවැලි කෘෂිර්ම හා වාරිමාර්ග අමාත්‍ය

ඩලස් අලහප්පෙරුම – අධ්‍යාපන / ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය

ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු – වරාය හා නාවික කටයුතු / මාර්ග සහ මහාමාර්ග අමාත්‍ය

විමල් වීරවංශ – කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමණකාරන / කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය

මහින්ද අමරවීර – මගී ප්‍රවාහන / විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය

එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන – පරිසර හා වනජීවි / ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය

රමේෂ් පතිරණ – වැවිලි කර්මාන්ත හා අපනයන කෘෂිකර්ම

ප්‍රසන්න රණතුංග – කාර්මික හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන / සංචාරක හා ගුවන් සේවා

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button