පළකල දිනය : Tue, Feb 11th, 2020

රෝහණ බැද්දගේ මාලදිවයිනේ මහකොමසාරිස් ලෙස නම් කරයි

ප්‍රවීණ කලාකරු රෝහණ බැද්දේගේ මහතා මාලදිවයිනේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස්වරයා ලෙස නම් කර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව මගින් ඒ මහතා අදාළ තනතුරට අනුමත කිරීම පිළිබඳ සුදුසු නුසුදුසු බව පරීක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් ප්‍රසිද්ධ නිවේදනයක් කර ඇත.

ඒ අනුව පෙබරවාරි 25 දිනට පෙර මෙම නම්කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීමට යම් පුද්ගලයකු හෝ සංවිධානයක් කැමති නම් ලේකම්, උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව, කාරක සභා කාර්‍යංශය, ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව, ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ යන ලිපිනයට ලිඛිතව දැන්විය හැකිය.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button