පළකල දිනය : Tue, Feb 25th, 2020

කැළණි සරසවි සිද්ධිය

කැලණි විශ්ව විද්‍යාලයේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සවිකර තිබූ CCTVපද්ධතියගලවා දමා තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් එම විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යසංගමයක් වගකීමභාරගනිමින් සිය සමාජ ජාල ගිණුම්ඔස්සේ පින්තුර ද පළ කර ඇත්තේ එයවිප්ලවයක් හා සමාන කරමිනි.

විශ්වවිද්‍යාලයේදේපල හා සිසුන්ගේආරක්ෂාව විවිධ ස්ථානවල විශාල මුදලක් වියදම් කරමින් ඒවා සවිකරනලද බව පාලනාධිකාරිය කියයි.

නමුත් ශිෂ්‍යසංගම් සඳහන් කරන්න එම කැමරාපද්ධති සවි කර ඇත්තේ සිසුන්මර්දනයටපරිපාලනවිසින් භාවිතා කිරීමට බවයි.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button